Архитектура, градоустройство и градски дизайн

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, чл. 56 от ЗУТ

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.   Заявление образец   14 дни           за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия:   50.00 лв.   за маси   20.00 лв.…

Издаване на разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж   1 Заявление образец 2 Заявление образец 1 месец                 Такса за издаване на разрешение за строеж за нови строежи:   за гр. Плевен и землището му   0.20 лв./кв.м.…

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи   Образец   14 дни      Разглеждане на документи за поставяне на рекламни съоръжения       разглеждане на документи за поставяне…

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

  Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи   Виж заявление образец   Заявление в свободен текст 1 месец                 за издаване на удостоверения за…

Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект

Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект   Заявление образец   1 месец                 Извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, съгласуване и одобряване…

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове     Заявление образец   1 месец             Разглеждане и процедиране на подробен устройствен план       до 3 поземлени…

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

    Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии   1.Заявление образец 2.Заявление образец 3.Заявление образец   1 месец                         за издаване на скица…

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория     1.Заявление образец   2.Заявление образец 7 дни          …

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива   Заявление образец   1 месец                 Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план      …