Декларации ЗПУКИ

ДЛЪЖНОСТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 12 от ЗПУКИ
Заместник - кмет „Териториално развитие” арх.Невяна Илиева Иванчева да
Заместник - кмет "Обществен ред и сигурност" Тодор Георгиев Еленков да
Заместник - кмет "Европроекти, социални дейности, здравеопазване и образование" Стефан Милев Милев да
Заместник - кмет "Младежки дейности, спорт и туризъм" Иван Стефанов Кюлджийски да
Заместник - кмет "Финанси" Милен Костов Яков да
Секретар на Община Плевен Паулина Христофорова Кирова да
Отдел ”Вътрешен одит” Тони Димчева Йорданова да
Отдел ”Правно - нормативно обслужване” Десислава Георгиева Йорданова да
Отдел "Връзки с обществеността и протокол" Светлана Милкова Костадинова да
Сектор „Информационни технологии”    
Отдел "Култура" Стефка Антонова Григорова да
Отдел ”Местно самоуправление” Аня Маринова Великова да
Дирекция ”СТИКР” инж.Владислав Захариев Иванов да
Отдел ”Строителство и техн. инфраструктура” инж.Иван Ангелов Маринов да
Отдел ”КРВП” инж.Вилма Иванова Лилова да
Отдел ”Подземен кадастър и СПЗЗ” инж.Иван Веселинов Иванов да
Отдел ”Екология” инж.Павлина Тодорова Иванова да
Сектор ”Земеделие и гори” Иван Трифонов Мариновски не
Дирекция ”АГД и ТСУ” арх. Светослав Митев да
Отдел ”Градоустройство, АГД и Експертна дейност” Марияна Кирилова Исусова да
Отдел ”Техническо обслужване” арх.Росица Вълчева Томова да
Отдел „Строителен контрол” Валентин Богданов Георгиев да
Отдел ”Обществен ред и сигурност” Георги Георгиев да
Отдел ”Управление при кризи и ОМП” Васил Георгиев Василев да
Дирекция ”Европроекти”    
Отдел ”Разработване на проекти” Мирослав Йорданов Илиев да
Отдел ”Изпълнение и отчитане на проекти”  Камелия Кирилова Горненска да
Отдел ”Образование” Йонита Огнянова Иванова да
Отдел ”Здравеопазване и социални дейности” Стефан Николов Захариев да
Отдел „Младежки дейности, спорт и туризъм” Таня Иванова Митранова да
Секретар „МКБППМН” Димитър Борисов Пенков да
Дирекция ”Финансово - счетоводна дейност и управление на собствеността” Евгени Иванов Генов да
Отдел ”Финансово - счетоводна дейност” Людмила Димчева Милинова да
Отдел ”Бюджет” Людмил Любенов Добрев да
Отдел “Човешки ресурси” Владислав Иванов Сотиров да
Отдел ”Управление на собствеността” Емил Илиев Маринов да
Отдел “Финансов контрол” Елена Димитрова Декова да
Дирекция ”Приходи от местни данъци и такси” Дамянка Йорданов Владимирова да
Отдел ”Приходи от местни данъци и такси” Маргарита Банчева Бахнева да
Отдел „Ревизии” Огнян Николаев Иванов да
Дирекция ”Икономическо развитие” Цеца Венкова Овчарова да
Отдел ”Общ.поръчки, концесии и приватизация” Веселка Йорданова Здравкова да
Отдел ”Местно икон.развитие и стопански дейности”    
Дирекция ”Административно обслужване” Ваня Димитрова Пагелска да
Отдел ”Административно обслужване” Румяна Георгиева Стоянова да
Сектор „АО на гражданите” /ЦАО/ Галя Данчева Станчева-Шолева да
Сектор „Деловодство и архив”    
Отдел ”Гражданска регистрация” Царина Михайлова Луканова да