Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните  уредби по искане на физически и юридически лица   Съгласуван…

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.     1.Заявление образец   2.Заявление образец     (изм.Решение № 463/27.02.2013 г.)за…

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца   Заявление образец   5 дни     за презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли шест месеца    50% от таксите по т.1     1.   …

Издаване на разрешение за ползване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства за строителни площадки

Издаване на разрешение за ползване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства за строителни площадки   Виж заявление образец   Заявление образец   10 дни     Разрешение за ползване на общински…

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти       Заявление свободен текст   1 месец   Комисия

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.   Копие от нотариален акт   Заявление - свободен текст   20 дни     за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното…