Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

631

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
 
Заявление образец
 
5 дни
 

 

за презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли шест месеца 
 
50% от таксите по т.1
 

 

1. 
 
за издаване на скица за недвижим имот и скица за линеен обект за срок от 10 дни:
 
 
 
1.1
 
за скица с формат А4 
 
10.00 лв.
 
1.2
 
за скица с формат А3 
 
20.00 лв.
 
1.3
 
за скици с формат по-голям от формат А3 
 
1.20 лв. на кв.дм.