Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.

483

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.
 
Копие от нотариален акт
 
Заявление - свободен текст
 
20 дни
 

 

за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 
 
10.00 лв.