Категоризация на заведения за хранене и развлечение

656

Прилагани документиЗаявление образец

Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и развлечения

Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в заведения за хранене и развлечения

Декларация за управител

Декларация по несъстоятелност или ликвидация

Декларация за извършване на дейност в областта на ресторантьорството и туризма
 

Срок: до 30 дни

Такса:

за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

до 20 места за сядане - 150 лв.;

от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;

от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;

над 300 места за сядане - 2000 лв.;