Управление на собствеността

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

прилагани документи: Документ за собственост на имота заявления: Заявление срок: 14 дни такса: 5 лв.

Издаване на нотариален акт за имот на собственици от отчуждени имоти

прилагани документи:  1.Данъчна оценка на имот 2.Схема на имота от службата по кадастър заявления: Заявление свободен текст срок: 1 месец такса:  - за жилище – 50 лв. - за гараж     – 40 лв.