2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

1335