Административно обслужване

Център за административно обслужване (ЦАО)
гр.Плевен пл. ”Възраждане” №4
064 822 411 - Информация
064 822 412 - Каса
064 822 413 - Техническо деловодство
064 822 414 - Общо деловодство
064 822 415 - Смесено деловодство
e-mail: cao@pleven.bg

Гражданска регистрация и обредни дейности
гр.Плевен ул. „Сан Стефано“ №1 ( ДКЦ II ) ет. 1
064 881 205 - Директор
064 881 254 - Деловодство
064 881 285 - Актосъставяне раждане/брак/смърт
064 881 293 - Картотека и регистри по гражданско състояние
064 881 329 - Регистри кметства
064 822 005 - Картотека гробищни паркове
e-mail: esgraonpl@pleven.bg

Приходи от местни данъци и такси

гр. Плевен, ул. П.Р. Славейков №21
064 889 488 - Директор
064 889 464 - Ръководител "Салон за обслужване на клиенти"
064 889 474 - Ръководител "Ревизии, проверки и събиране"
064 889 468 - Деловодство
email: mdt@pleven.bg

За ваше улеснение на сайта на община Плевен в раздел „онлайн услуги” можете да се информирате за електронните услуги, които предлага общинската администрация.

 

Харта на клиента:

Protokol.pdf Харта на клиента

 

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРАВНО И НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

СТРОИТЕЛСТВО И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГИЯ

МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

КУЛТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Здравеопазване и социални дейности

Заявления за ползване на зали

Образци на други заявления