ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

950

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- Заявление за услуга /по образец/

- документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

- официален документ, отразяващ другото име.

Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра на населението или в регистрите на актовете за гражданско състояние.

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

4.00 лв.

6.00 лв.

8.00 лв.