ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ЧУЖДЕНЕЦ В ЧУЖБИНА или УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК С БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

6345

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- Заявление за услуга /по образец/;

- документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- документ за самоличност ( копие ) на чуждия гражданин;

- официален документ от който да е видно името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин /преведен и легализиран/;

- писмено съгласие / свободен текст / на чуждия гражданин, за вписване на личните му данни в утвърдения образец / преведено от лицензирана фирма /.

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

10.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.