НОВ ПОСТОЯНЕН АДРЕС – АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

1651

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


            -    заявление за постоянен адрес /по  образец/;

            -    документ за самоличност на заинтересования или упълномощен с                    

                 нотариално заверено изрично пълномощно;

-     удостоверение за раждане на лицето;

-     документ, удостоверяващ семейното положение на лицето

      /  удостоверение за  сключен граждански брак, решение за развод, 

      препис-извлечение от акт за смърт /;

            -    документ за собственост на жилището;

            -    договор за ползване на имота за жилищни нужди;

            -    други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

            -    писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец,подадена  лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа.
 

Срок за извършване на услугата
 


работни  дни

/обикновена/
 
2

работни дни

/ бърза /
 
До 8 часа  


/ експресна /
 
Такса / бр.
 
3.00 лв.
 
4.50 лв.
 
6.00 лв.