СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ

742

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;

- документ за самоличност на починалото лице;

- документ за самоличност на обявителя;

- съдебно решение.

 

Безплатна услуга.

Срок за извършване – веднага.

Препис – извлечение от смъртен акт  служи за разрешение за погребение.