УЧРЕДЯВНЕ НА НАСТОЙНИЧСКО ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКО ДЕЛО

1653

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление ( по образец ) – получава се от органа по настойничество и попечителство;

- документ за самоличност на заинтересованото лице;

- съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;

- документ от Психиатричен диспансер, че настойникът ( попечителят ) е психично здрав;

- свидетелство за съдимост на настойника ( попечителя ).

 

Услугата е базплатна

Срок за извършване на услугата – 5 работни дни.