ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2О13 ГОДИНА - АКЦЕНТИ

3066

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

ЗА   2О13  ГОДИНА

А К Ц Е Н Т И

 

         Разработеният проект за бюджет 2013 година е продължение на представената през 2012 година в Министерство на финансите тригодишна прогноза за местните приходи и разходи за бюджета на Общината за периода 2013 -2015 година.

         Отправна точка при съставянето на бюджета на Община Плевен са заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година и ПМС № 1/09.01.2013 год. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 год. / Д.в. бр., 6 от 22.01.2013 год./, и прогнозния размер на местните приходи.

         Общият размер на общинския бюджет за 2013 година е 60 895 662 лева, в това число:

- Държавни дейности – 35 141 677 лева;

- Местни дейности – 25 753 985 лева;

Приходите за 2013 година възлизат на 60 895 662 лева.

По-важни постъпления се предвиждат от:

- Имуществени и други данъци                                 – 11 910 000 лева;

- Приходи и доходи от собственост                           –   4 063 070 лева;

- Общински такси                                                   –   8 128 000 лева;

- Глоби, санкции и наказателни лихви                       –      270 000 лева;

- Приходи от продажба на нефинансови активи          –   1 860 000 лева;

- Постъпления от Централния бюджет                        – 37 133 467 лева,

 в т.ч. обща допълваща субсидия за финансиране на държавни дейности – 32 836 167 лева; трансфери за местни дейности – 3 399 800 лева; целева субсидия за капиталови разходи – 897 500 лева и други.

На база приходната част е разработена и разходната част на бюджета на Община Плевен за 2013 година.

         Разпределението им по функции съгласно единните стандарти и преходни остатъци от 2012 год. е, както следва:

         1. Общи и държавни служби, където се планират възнагражденията на персонала на общинската и кметската администрации – 2 323 700 лв.

         2. Отбрана и сигурност – 182 247 лева.

         3. Сумата, определена за издръжка на заведенията в системата на “Образование” е в размер на 24 687 172 лева.

         4. Във функция “Здравеопазване”, планираните средства са 2 610 321 лв., предвидени за “Детски ясли”, медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от целодневна детска градина или обединено детско заведение, деца ползващи услугите на Детска млечна кухня и др..

         5. За Социално осигуряване, подпомагане и грижи, средствата в утвърдения стандарт за община Плевен са 1 486 154 лева. Те се разпределят по дейности за: Дом за стари хора, Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 7 години включително, Центрове за социална рехабилитация и интеграция; Центрове за настаняване от семеен тип и др.

         6. За функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” в община Плевен средствата са в размер на 1 546 573 лв., от които за Музеи и художествени галерии с регионален характер, за Регионална библиотека и Читалищата.

         Съгласно чл. 10 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 год., за община Плевен е определена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 897 500 лв., от които за ремонт на четвърто класна пътна мрежа – 343 500 и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.

         При разработването на проекта за бюджет за 2013 година е отчетен факта, че през тази бюджетна година стартират множество проекти по оперативни програми на Европейския съюз, в които проекти Община Плевен участва със собствен принос за годината в размер на 2 000 000 лева, както и затихващата, но все още действаща финансово – икономическа криза.

         С местни приходи ще бъдат финансирани:

- Издръжката в целодневни детски градини и детски ясли;

- Домашен социален патронаж и клубовете на пенсионера;

- Културни институти (Северняшки ансамбъл, Хорова формация, Военно – исторически музей и др.);

- Поддържане на уличната мрежа и тротоарни пространства;

-Озеленяване и други инфраструктурни мероприятия.

 

Уважаеми жители на Община Плевен,

В проектобюджета за 2013 год. на Община Плевен, ще бъдат включени при спазване на финансовите параметри всички целесъобразни предложения и становища, както и предложенията на кметовете на населените места, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, а така също и на Постоянните комисии при общински съвет - Плевен.

 

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН