Частични избори за Кмет на Кметство с. Ясен на 27.06.2021 г.

                                                                                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
         
 
Във връзка с произвеждане на частични избори за кмет на Кметство Ясен, Община Плевен на 27 юни 2021г., Общинска администрация – Плевен уведомява гражданите:
 
 
 
•Предварителният избирателен списък се обявява на определено със заповед на кмета на общината място в района на избирателната секция и се публикува на интернет страницата на Общината – в срок до 06 юни 2021 г.
 
•Гражданите на други държави - членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателния списък, представят декларация по образец в кметството – в срок до 27 май 2021 г.
 
•Избирател, чиито постоянен адрес е в друго населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 12 юни 2021 г.
 
•Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 12 юни 2021 г.
 
•На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 16 юни 2021 г.
 
•Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на  кметството – в срок до 19 юни 2021 г.
 
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, могат да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 21 юни 2021 г.
   
 
  Заявления се подават:
в кметството в село Ясен
 
•Справки в избирателния списък могат да се правят:
на обявеното със заповед на Кмета на Община Плевен място;
на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections
на интернет страницата на Община Плевен – http://www.pleven.bg
на телефони: 064/881329; 06357/ 2014

Избирателни списъци

Актуална информация

Заповеди на кмета