Декларации по чл.12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ