Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Община Плевен се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт с адрес: www.pleven.bg

 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 

  1. Статус на съответствие:

Частично съответства на изискванията, поради несъответствията посочени по-долу:

  1. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието:

възможности за избор:

Нетекстово съдържание

Изображенията, които са единствено нещо в дадена връзка, трябва да имат описателен алтернативен текст.

Изискване 1.1.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

 

Информация и взаимовръзки

липсва етикет на формуляр

Изискване 1.3.1 EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Контраст (минимални изисквания)

Изискване 9.1.4.3 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично осигурено, с изключение на външни препратки и приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на администрацията, върху които тя няма контрол

Предназначение на линк (в контекст)

Изискване 2.4.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Заглавия и етикети

Изискване 2.4.6 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Етикети или инструкции

Изискване 3.3.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Наименование, роля, стойност

4.1.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

25.09.2020г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

27.07.2023г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

28.05.2021г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

Община Плевен, „Възраждане“ 2, гр. Плевен

mayor@pleven.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

info@pleven.bg

Данни за контакт с длъжностни лица, отговарящи за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Марио Ангелов – гл. специалист сектор ИТ

Калоян Рачалов – гл. специалист сектор ИТ

Email: info@pleven.bg

Телефон:064/881355

Процедура по прилагане

Сигналите за нередности се подават на email: mayor@pleven.bg или на хартиен носител в център за административно обслужване на адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 4. Сигналите се разглеждат в срок до 5 работни дни, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай, че Община Плевен не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала. гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

 

Данни за контакт с длъжностни лица, отговарящи за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“:

Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Плевен се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, като работи активно за подобряване на неговата достъпност и използваемост. В тази си дейност Община Плевен се придържа към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

В своята работа Община Плевен се ръководи от основната цел на интернет страницата си - чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:

- предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;

- предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Плевен;

- осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;

- дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;

- осъществява връзка с портали, регистри и информация на други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Плевен се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница и да обучава служителите, които въвеждат данни в нея с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

01.12.2015 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

01.02.2021 г