Декларация за визия, политика и цели на общинска администрация Плевен

Визия:

Динамична, ориентирана към гражданите и бизнеса общинска администрация, която на основата на ефективни управленски решения и действия, гарантиращи възстановяване, запазване и подобряване на околната среда и човешкото здраве, задоволява качествено обществените потребности и създава предпоставки всички граждани на Община Плевен справедливо да споделят възможностите, ресурсите и подкрепата, за да постигнат техния пълен потенциал и благосъстояние, в съответствие с изискванията на действащите нормативна база и международни стандарти включително ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Политика:

Политиката по управление на качеството и околната среда в Община Плевен е насочена към осигуряване на нарастваща ефективност на процесите в управлението. Създаване на условия за постигане на по-добро качество на живот, повишаване на икономическото и социалното благосъстояние в съответствие с потребностите и очакванията на гражданите и икономическите субекти чрез предоставяне на качествени административни услуги в условията на върховенство на закона, прозрачност, ефикасност и ефективност; както и положително влияние върху всички аспекти на околната среда, съобразно европейската и национална правна рамка. Тази политика осигурява необходимите условия на административната среда за формиране и системен преглед по съдържанието на конкретните цели на Община Плевен за позитивно въздействие върху развитието на общността и постигане на добавена стойност от предоставяните услуги, с визия към:

КЛИЕНТИТЕ – удовлетворяване на потребностите за получаване на административно и информационно обслужване, съгласно регламентираните изисквания за навременност, откритост, достъпност и законосъобразност;

ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – реализиране целите на държавната администрация за осъществяване на по-ефективно и прозрачно обслужване на гражданите и юридическите лица;

ПЕРСОНАЛЪТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА – осигуряване на необходимия човешки ресурс, неговото мотивиране и осигуряване на добри условия на труд и перспективи за професионално развитие с цел гарантиране на високо качество на административното и информационно обслужване;

ДОСТАВЧИЦИТЕ – установяване и поддържане на коректни и взаимноизгодни отношения;

ОБЩЕСТВОТО – изграждане и поддържане на модерна и функционална инфраструктура, поддържане на високи стандарти за чиста околна среда и осигуряване на необходимите условия за постигане на по-добро качество на живот на територията на Общината.

Ръководството на администрацията изпълнява политиката по управление на качеството и околната среда, като се стреми да постигне следните

Стратегически цели:

1. Удовлетворяване на очакванията и изискванията на обществото към качеството на предоставяните административни услуги, включително техните екологични аспекти.

2. Ефективно и ефикасно управление на всички административни процеси, оказващи влияние върху качеството на предлаганите услуги и компонентите на околната среда.

3. Изграждане и поддържане на модерна и надеждна инфраструктура, гарантираща високо ниво на обслужването и опазването на околната среда.

4. Управление на дейности и процеси, влияещи позитивно върху екологичните аспекти, свързани с прилагане на мерки за предпазване от замърсяване и непрекъснато подобряване на околната среда, базирани на системен мониторинг и анализ.

5. Осигуряване на публичност и прозрачност в дейността на общинската администрация.

Ръководството на администрацията се ангажира с:

  • Привличане на ресурси за повишаване на качеството по линия на национални и международни програми и фондове и обединяване усилията на всички заинтересовани страни за осигуряване социално-икономическия и културния просперитет на Община Плевен, включително и аспектите на околната среда.
  • Популяризиране на осъществяваната политика по управление на качеството и околната среда сред общността за постигане на публичност и прозрачност в работата на общинската администрация.
  • Пълно информационно осигуряване на всички административни нива за отговорно ангажиране на служителите по спазване на изискванията, наложени от Интегрираната система за управление на качеството и околната среда;
  • Непрекъснато подобряване и поддържане на организационните процеси и дейностите по управление на аспектите върху околната среда с цел адекватна приложимост и развитие на внедрената Интегрирана система за управление на кaчеството и околната среда;
  • Мониторинг на значимите аспекти на околната среда с цел предотвратяване на замърсяванията;
  • Отговорност при спазването на приложимите нормативни и други изисквания, свързани с околната среда и административното обслужване;
  • Периодичен преглед и актуализация на системата по управление на качеството и околната среда, за поддържане на динамичното й съответствие с целите на администрацията.

В качеството си на Кмет на ОБЩИНА ПЛЕВЕН поемам ангажимента и лична отговорност да осигуря всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика.

27.05.2016 г.

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ
Кмет на Община Плевен