Достъп до обществена информация

Начини за приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Плевен:

-   Чрез Портала за предоставяне на електронни услуги

-   Със заявление на гише в звено за административно обслужване на адрес: Община Плевен, „Център за административно обслужване на гражданите",  пл. "Възраждане" № 4, 5800 Плевен;

-   Със заявление по електронна поща: mayor@pleven.bg;

-   Със заявление по пощата на адрес: Община Плевен, „Център за административно обслужване на гражданите",  пл. "Възраждане" № 4, 5800 Плевен;

-   Устно – на тел. 064/881 288; 064/881 353;

-   Платформа за достъп до обществена информация 

Телефони за контакт:
064 / 822 413, 822 414, 822 415 – информация; 064/ 822 412 – каса


ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Предпоставките и правилата за достъпа до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ /Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.

В чл. 2 от този Закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него, не може да се получи когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

 

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

 

ЗАПОВЕД № ЗМФ-156 от 11 март 2022 г. на Министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с издаването на Наредба № Н-1 от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация нареждам:

Отменям Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя (ДВ, бр. 98 от 2011 г.).

Заповедта влиза в сила от датата на влизането в сила на Наредба № Н-1 от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

НАРЕДБА № Н-1от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на Министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022 г.

                Член единствен. С тази Наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен:

 

 

          Вид на носителя

 

Количество

Норматив за разход

 

 

 

 

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

 

Място за преглед/ четене на  хартиен носител на  предоставената информация

Адрес: „Център за административно обслужване на гражданите" Плевен, пл. "Възраждане" № 4, 5800 Плевен


 

Заявление за достъп до обществена информация

Отчети за устни и писмени заявления по ЗДОИ

Нормативна уредба

Предоставяне на информация - взимане на решения на лица по компетентност

Списък на категориите информация в Община Плевен, подлежаща на класификация като служебна тайна

Списък на категориите информация, публикувани в интернет страницата на Община Плевен

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР