E-услуги с електронен подпис

Общинска администрация Плевен е присъединена към  Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 71 броя електронни форми за електронни административни услуги:
 

Услуга УРИ
   Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот  1988 
   Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган  1994
   Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар  1996
   Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес  1997
   Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси  1998
   Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние  2000
   Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение  2008
   Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък  2014
   Издаване на удостоверение за наследници  2016
   Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина  2017
   Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението  2020
   Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение  2031
   Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път  2034
   Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  2036
   Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат  2037
   Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)  2038
   Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение  2048
   Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година  2056
   Издаване на удостоверение за родените от майката деца  2057
   Издаване на удостоверение за декларирани данни  2071
   Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца  2075
   Издаване на удостоверение за раждане - дубликат  2076
   Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост  2078
   Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство  2091
   Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена  2092
   Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година  2104
   Издаване на удостоверение за семейно положение  2109
   Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър  2118
   Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство  2119
   Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект  2123
   Издаване на копие от подадена данъчна декларация  2124
   Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес  2128
   Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства  2131
   Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението  2138
   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство  2396
   Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет  2519
   Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници  2715
   Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения 2834
   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 2393
   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 2395
   Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения 2007
   Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 2066
   Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци 2093
   Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства 2035
   Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 2021
   Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост 2022
   Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 2081
   Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 2095
   Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение 2105
   Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите 1993
   Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 2063
   Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 2082
   Издаване на разрешение за строеж 2112
   Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта 3087
   Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости 3122

   Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9401
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона 9402
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона 9403
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство 9404
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство 9405
Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея 9406
Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение 9407
Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества 9408
Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата 9409
Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване (влиза в сила от 01.01.2022 г.) 9410
ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ 9411
Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък 9412
Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК 9413
Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 9414
Заявление за заплащане на глоба по електронен път 9000
Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък 9415

 

Към системата за еПлащане е осъществен и допълнителен канал за заплащане на заявени електронни услуги, чрез ePay. Банковата сметка, по която ще се заплащат услугите на общинска администрация Плевен е с IBAN BG85BGUS91608404113900.

 
Държавна агенция „Електронно управление“
Единен портал за достъп до електронни административни услуги