Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021- 2025 г. на Община Плевен

4186

Официалната страница на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020