Парламентарни избори 26 март 2017 г.

Във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г., Общинска администрация - Плевен уведомява гражданите:

  • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 13 февруари 2017 г.
  • Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес – в срок до 11 март 2017 г. и да получат удостоверение.
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес – в срок до 11 март 2017 г.
  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 11 март 2017 г.
  • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 15 март 2017 г.
  • Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация – в срок до 18 март 2017 г.
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК – в срок до 20 март 2017 г.

Заявленията в Община Плевен се подават:

  • за град Плевен: в сградата на Община Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2, ст. № 19 от 08,30 ч. до 17,00 ч.,
  • за населените места на Община Плевен (без град Плевен) - в кметствата на населените места.

Електронни заявления могат да се подават на страницата на ГРАО: www.grao.bg

Кратки указания за работа в сайта на ГРАО:

1. Отворете сайта www.grao.bg с браузър Internet Explorer

2. Свържете Вашият електронен подпис с комютъра

3. От менюто в ляво на сайта на ГРАО изберете опцията "Електронен подпис" -> "Личен достъп"

4. От стандартния диалогов прозорец изберете Вашия елекронен подпис и въведете Вашия ПИН.

5. След успешно идентифициране, сайтът ще покаже Вашите данни, настоящото място за гласуване и ще Ви предложи възможност за промяна на адреса за гласуване.

Още информация, свързана с избори за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.:

Актуална информация

Избирателни списъци

Заповеди на кмета

ГД "ГРАО" - Справка по ЕГН или адрес

Централна избирателна комисия