Избори за европейски парламент 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., Общинска администрация – Плевен уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 15 април 2019 г.
 • Гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България – в срок до 15 април 2019 г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 11 май 2019 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 11 май 2019 г.
 • Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 11 май 2019 г.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 15 май 2019 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 18 май 2019 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявяттова при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 20 май 2019 г.

 

Заявления в Община Плевен се подават:

 • за град Плевен: в сградата на Община Плевен на адрес:

гр. Плевен, пл. „Възраждане“ №2, стая №19 от 08,30 ч. до 17,00 ч.

 • за населените места на Община Плевен ( без град Плевен) :

в кметствата на населените места

 • електронни заявления могат да се подават на електронен адрес:
 • esgraonpl@pleven.bg

 

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

 • на обявените със заповед на Кмета на Община Плевен места;
 • на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections
 • на интернет страницата на Община Плевен – http://www.pleven.bg

на телефон 064/881-204

Актуална информация

Заповеди на кмета

Избирателни списъци

РИК-Плевен

Централна избирателна комисия