Комплексни административни услуги

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

А. Заявяване и предоставяне на услугата - Заявител - лично или изрично упълномощено лице - Канал за заявяване – на гише в отдел ЕСГРАОН , ул. “Сан Стефано” № 1 ет. 1 - Форма - писмена - Канал за предоставяне на…