Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - ниви и зел. градини за срок от 5 стопански години

2049