Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №26/2021, землище с. Бохот

289