Конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост - представляващ терен за поставяне на преместваем обект

369

Файлове:

Конкурс.pdf Конкурс.pdf