Конкурс за отдаване под наем на преместваемо съоръжение – павилион № 7, частна общинска собственост

608

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка чл. 76, т. 4, чл. 79, чл. 98 и чл. 99 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД-10-1714/16.10.2017 г. на Кмета на Община Плевен,

С Е  О Б Я В Я В А:

 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, чрез предварително представяне на предложенията от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 4, за отдаване под наем за срок от 5 години на преместваемо съоръжение – павилион № 7, частна общинска собственост, с площ 6.00 кв. м., находящ се в гр. Плевен, ул. ,,Данаил Попов” № 16, до Дом на книгата, УПИ ІХ, кв. 346 по плана на гр. Плевен, за производство и продажба на храни за бързо хранене. В преместваемите съоръжения не се допуска продажба на алкохол и цигари.

Начална месечна цена 375,00 лв./без вкл. ДДС/.

Конкурсът ще се проведе на 26.10.2017 г. от 15,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3. Депозитът за участие в конкурса се внася до 25.10.2017 г. включително, по сметка IBAN BG45 BGUS 9160 3304 1139 01, BIC BGUSBGSF на Община Плевен в БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД – Плевен. Конкурсната документация ще се продава от 19.10.2017 г. до 15:00 часа на 25.10.2017 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” № 4.

Предложенията на кандидатите за участие в конкурса ще се приемат до 15,00 ч. на 25.10.2017 г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов конкурс ще се проведе на 03.11.2017 г. от 15,30 ч. при същите конкурсни правила. Конкурсната документация ще се продава от 27.10.2017 г. до 15,00 часа на 02.11.2017 г. включително. Депозитът за участие в конкурса се внася до 02.11.2017 г.   

Предложенията на кандидатите за участие в конкурса ще се приемат в срок до 15,00 часа на 02.11.2017 г.

           Оглед на имота се извършва от 19.10.2017 г. до 25.10.2017 г. /от 27.10.2017 г. до 02.11.2017 г. /при нов конкурс/, само след закупена конкурсна документация и предварително уговорен час за оглед със служители на ОП “Център за градска мобилност“ на тел:064/888-667.

 

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

Кмет на Община Плевен