Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №15-1/2021, землище с. Брестовец

1017