Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №15/2021, с. Брестовец

993