Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №16/2021, землище с. Върбица

1004