Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №17/2021, землище гр. Плевен

1012