Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №18/2021, землище с. Николаево

1048