Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №19/2021, землище с. Ласкар

1002