Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №20/2021, землище с. Пелишат

1047