Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №20/2022, землище с. Горталово

162