Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №21/2022, землище с. Ралево

162