Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №8/2022, землище с. Гривица

800