Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад в общински горски територии", обект №12/2021, землище с. Горталово

1018