Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад в общински горски територии", обект №13/2021, землище с. Тученица

1017