Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад в общински горски територии", обект №14/2021, землище с. Гривица

1103