Открит конкурс за „Добив на дървесина от общински горски фонд”

1391

 УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

 

ПРЕДМЕТ  НА КОНКУРСА

1.Описание на предмета на настоящия открит конкурс

Предмет на настоящия открит конкурс е „Добив на дървесина от общински горски фонд”

Услугата предмет на настоящия конкурс включва осъществяване на Дърводобив - сеч, извоз и рампиране на маркирана и сортиментирана дървесина до временен склад с обща прогнозна за всички обекти лежаща маса 910.00 плътни м3 и почистване на сечището в обекти на територията на община Плевен.

2.Обхват и основни параметри на открития конкурс

 

Изпълнителят при изпълнение изискванията на открития конкурс се задължава да извърши следните видове работи:

1.Поваляне на стоящата дървесина

2.Кастрене на клоните на дърветата

3.Разкройване на стъблата на сортименти /дърва/

4.Извоз с колесни моторни средства на повалената дървесина до временен склад

5.Сортиране и рампиране на извозената дървесина

6.Почистване на сечището /отпадъците се разхвърлят равномерно в сечището/.

Общо количество материал за всички имоти 910.00 плътни м3 – в това число дърва 910.00 плътни м3  разпределено по обекти както следва :

Позиция №1-имот №177001,отдел №244,подотдел”о”, щироколистна твърда церова дървесина-438,00 пл.м.3,землище с. Бохот, гаранция за участие- 152 лв.

Позиция №2-имот №256009,отдел №254,подотдел”щ”,широколистна твърда церова дървесина-385,00пл.м3,землище с. Гривица, гаранция за участие – 133 лв.

Позиция №3-имот №209001,отдел №246,подотдел”а”, акациева дървесина-87,00пл.м3,землище с. Пелишат, гаранция за участие – 30лв.

Прогнозните количества на очакван добив са съгласно изготвени протоколи за освидетелствуване на сечищата.

 

3.Качество на сортиментите

 

               Сортимента следва да отговаря на Български държавен стандарт /БДС/

 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

И ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

1. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в настоящия открит конкурс в Центъра за Административно обслужване на граждани на община Плевен, на адрес гр. Плевен -5800, пл. „Възраждане” № 4, от 13.01.2012г. до 18.01.2012г.  от 8.30  до 16.30  часа всеки работен ден.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие е 16.30 часа на 18.01.2012г.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Документацията за участие се предоставя на заинтересованото лице след представяне на платежен документ, че документацията е заплатена.

При поискване от заинтересовано лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й.

2. Цената на документацията за участие е 30/тридесет/ лева с ДДС.

 

3. Цената на документацията за участие следва да бъде внесена в касата на Центъра за Административно обслужване на граждани на община Плевен, на адрес гр. Плевен -5800, пл. „Възраждане” № 4 или по банков път на следната сметка на Община Плевен:

Банка: „Инвестбанк”АД

IBAN: BG73 IORT 7380 8438 1000 00

Код за вид плащане: 44 70 00

BIС: IORTBGSF

 

4. Участниците могат да получат допълнителна информация на:

тел. 064/881 318 – инж. Стефчо Тотев

                    

            5.  Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията, посочени в чл.18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

 

6. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на конкурса, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

            Този плик или пакет трябва да съдържа два отделни запечатани непрозрачни плика, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

- плик № 2 с надпис „Предлагана цена”.

           

7. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” трябва да съдържа документите, изисквани от възложителя съгласно разпоредбите на чл.16, чл.17, чл.18 и чл.19 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, отнасящи се до критериите за подбор на участниците. Върху плика следва да се отбележи и фирмата на участника.

 

8. Лицата, които ще представляват участниците в откритата процедура, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето (лицата), оторизирано/и по закон да представлява участника. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде представено и в официален превод[1] на български език.

 

9. Плик № 2 с надпис „Предлагана цена” трябва да съдържа предлаганата цена от участника за изпълнение на обществената поръчка. Върху плика следва да се отбележи фирмата на участника.

 

10. „Предложението за изпълнение на поръчката” и „Предлаганата цена“ трябва да бъдат подписани от оторизираното лице съгласно търговската регистрация на участника или от пълномощника по нотариално заверено пълномощно.

 

11. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в Център за административно обслужване на гражданите в община Плевен.

 

12. В съответствие с чл.19, ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти възложителят няма да приема за участие в откритата процедура и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

 

14. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, следва да бъдат обективирани в писмен вид.

      

            15. Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за провеждане на конкурса. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид по реда описан в чл. 19, ал. 1 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, преди изтичане срока за получаване на офертите.

           

         16. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на открит конкурс ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

          

          17. Решенията на възложителя,  за  които  той  е  длъжен по закон да  уведомява участниците, ще се връчват лично срещу подпис или ще се изпращат с препоръчано писмо с обратна  разписка или по електронен  път при  условията и по  реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

           

         18. За получено писмо или уведомление  по  време  на открития конкурс ще се  счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно затова възложителя или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено ще се счита уведомлението, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

 

19. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя, в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, определен в обявлението за открит конкурс.

 

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.

 

1.Изпълнителят трябва да е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от ЗГ.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

 

1. Участниците в настоящата процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина съгласно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Възложителя по приложените към документацията образци.

2.1. Офертата трябва да бъде представена на български език.

         2.2. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти случаи, преводът трябва да бъде официален.

3.1. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата документация за участие.

         3.2. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала".

4. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно.

5.1. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

         5.2. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер....” и фирмата на участника.

        

6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

 

7. Срок за валидност на офертите

7.1. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 180 /сто и осемдесет/ дни от крайния срок за получаване на офертите.

7.2. Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в откритата процедура.

7.3. При необходимост възложителят може да изиска писмено от класираните на първо и/или второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.

 

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

За да удостовери, че отговаря на изискванията, посочени в Търговския закон,  Закона за търговския регистър, Закона за горите и другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и в настоящата документация, участникът в процедурата трябва да представи следните документи:

1.1 Удостоверение от ИАГ по чл.235 и чл.241 от ЗГ.

1.2. за юридическите лица и еднолични търговци – копие от удостоверение, издадено от Агенция по вписванията или следните документи, ако не е регистриран съгласно Закона за търговския регистър /ЗТР/.

-  актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата.

-   копие от документ за данъчна регистрация.

- копие от документ за регистрация в регистъра БУЛСТАТ.

- удостоверение от местни данъци и такси за липса на задължения към Община Плевен.

1.3.  за физическо лице – копие от документ за самоличност.

1.4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за всички членове на обединението.     

1.5. Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

1.6. Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в официален превод.          

1.7. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т.3 Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти. Приложение № 5 списък на подизпълнителите, ако участника предвижда такива, както и дейностите , които те ще извършват, и дела на тяхното участие.

1.9. Образец на оферта – Приложение № 4

1.10. Плик “Предлагана цена” /запечатан, надписан с предмета на конкурса и обекта “Позицията” за която се участва/

1.10.1 Участникът представя ценовата оферта в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, фирмата на участника и позицията за която участва.

1.10.2 Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец по позиции в Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9

 1.10.3 „Предлагана цена“ следва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение;

1.10.4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка;

1.10.5. Ценовата оферта трябва да съответства на предложението за изпълнение на обществената поръчка.

Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

1.11. документ за внесена гаранция

1.12. когато кандидата в конкурса предвижда участие на подизпълнители, документите описани в чл. 18, ал.1, 1 – 4т. от Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти се прилагат в офертата и за съответните подизпълнители.

Всеки подизпълнител трябва да отговаря на изискванията, на които отговаря и основния участник съобразно вида и дела на неговото участие при изпълнението на обществената поръчка, и да представи към офертата на участника документите по чл. чл. 18, ал.1.т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

1.13. когато кандидат в процедурата е обединение,  което не е юридическо лице, документите по чл. 18, ал. 1 от  Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти се представят за всяко физическо или юридическо лице.

1.14. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.

1.15. Административни сведения на участника – Приложение № 1

1.16. Участникът може да представи и други документи, доказващи икономическото и финансовото му състояние, и техническите и професионалните му възможности за изпълнение на обществената поръчка.

            1.17. Когато участник в открития конкурс е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи по чл.18, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Декларацията, за регистрация по ДДС се подписва от представляващия обединението.

1.18. Заверен с подпис и печат Проект на договора /без да се попълва/ – Приложение №3

 

ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА.

 

Комисията отстранява от участие в конкурса следните кандидати:

1.  който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

2.  за когото са налице обстоятелствата по чл.18, ал.1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

3.  който е представил оферта която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

4. който е представил оферта която не отговаря на изискванията на чл.19 от Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

 

                                             ГАРАНЦИИ

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

 

1.1.           Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в открития конкурс за добив на дървесина;

         Гаранцията по позиции:

-          Позиция №1-имот №177001 - гаранция за участие- 152 лв.

-     Позиция №2-имот №256009 - гаранция за участие – 133 лв.

-     Позиция №3-имот №209001 - гаранция за участие – 30лв.

 

           1.2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:

- гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на община Плевен:

“Инвестбанк”АД, клон гр. Плевен

            IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01

BIC IORTBGSF, или

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, по образеца в Приложение № 6,  валидна най-малко 210 (двеста и десет) дни след крайния срок за подаване на офертите

 

             1.3. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават от възложителя по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

 

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:

- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на община Плевен:

“Инвестбанк”АД, клон гр. Плевен

            IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01

BIC IORTBGSF

-  оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя, по образеца в Приложение № 6 и със срок на валидност да надвишава срока на договора с един месец.

 

2.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора.

 

2.4. Разходите по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на участника съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси  по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.

 

2.5. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

 

1.Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена”.

2.На първо място ще бъде класирана офертата с най- ниска предложена цена за изпълнение на  обществената поръчка.

3.Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред.

4.В случай че крайните оценки на две или повече оферти са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

 

Приложения:

Приложение №1 -  административни сведения

Приложение №2 – декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

Приложение №3 – проектодоговор

Приложение №4 – оферта

Приложение №5 – декларация за ползване на подизпълнител

Приложение №6 – банкова каранция

Приложения №7, №8, №9 – предлагана цена по позиции