Открит конкурс за комплексно възлагане на дейностите "Добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина" от общински горски територии, за Обект №7/2024, землище с. Буковлък

93