Открит конкурс за комплексно възлагане на дейностите "Добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина" от общински горски, за Обект №5/2024, землище с. Беглеж

172

Файлове:

заповед.pdf заповед.pdf