Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за Обект №16/2023, землище с. Николаево

324