Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за Обект №17/2023, землище с. Гривица

301