Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за Обект №20-1/2023, землище с. Брестовец

260