Конкурси

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на следните преместваеми съоръжения – павилиони - частна общинска собственост

399

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка чл. 76, т. 4, чл. 79, чл. 98 и чл. 99 от Наредба № 7 за реда…