Конкурси

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложения от участниците, за отдаване под наем за срок от 3/три/години на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на общинска администрация-Плевен, пл.”Възраждане”№

2058

ОБЩИНА ПЛЕВЕН      На основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44,ал1,т.1 и т.7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7/2005 г. на Общински …

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, за отдаване под наем за срок от 3 години на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на общинска администрация-Плевен, пл.”Възраждане”№2, приземен етаж, предназначен за ведомствена кафе-сладкарница

2138

На основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44,ал1,т.1 и т.7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7/2005 г. на Общински  съвет – Плевен и в изпълнение…

ЗАПОВЕД РД-10.136/10.02.2012 Г.

2340

З А П О В Е Д № РД 10 - 136 Плевен 10.02.2012 г. За класиране на участниците и определяне на изпълнител за открит конкурс “Добив на дървесина от Общински горски фонд”             На основание чл.23,ал.1,т.1 от…

ЗАПОВЕД РД-10.40/12.01.2012 Г.

2539

З А П О В Е Д № РД-10-40 град Плевен 12.01.2012 год. На основание чл. 5, ал.1 и чл.15 от Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски…

Открит конкурс за „Добив на дървесина от общински горски фонд”

2382

 УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА   ПРЕДМЕТ  НА КОНКУРСА 1.Описание на предмета на настоящия открит конкурс Предмет на настоящия открит конкурс е „Добив на дървесина от общински горски фонд” Услугата предмет…